ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Algemeen


Elke definitieve en door ons bedrijf aanvaarde bestelling heeft tot gevolg dat de koper akkoord gaat met deze algemene verkoopsvoorwaarden die de partijen binden. Bijgevolg annuleren onze voorwaarden in het geval van betwistingen alle afwijkende clausules en bepalingen gedrukt op de bestellingen of de correspondentie van de kopers.

2. Bestellingen


De bestellingen die bij ons worden geplaatst, zijn pas geldig na onze schriftelijke goedkeuring. Het is aan de koper en het valt onder zijn eigen verantwoordelijkheid om na ontvangst van onze bevestiging onze correcte interpretatie van zijn bestelling te controleren en ons in geval van strijdigheid per telegram in te lichten. Annuleringen, wijzigingen of toevoegingen met betrekking tot het oorspronkelijke contract zijn slechts geldig indien aan de dubbele voorwaarde is voldaan namelijk als ze schriftelijk worden gedaan en door ons schriftelijk worden aanvaard. De hoeveelheden die klaar of in uitvoering zijn, worden naar de klant gestuurd die zich ertoe verbindt deze in ontvangst te nemen. In het geval van speciale producties zullen wij nooit instemmen met verzoeken tot annulering of wijziging.

3. Overmacht


Worden beschouwd als overmacht en zullen, naargelang het geval, oorzaken vormen voor verval of opschorting van onze verplichtingen zonder mogelijkheid van beroep van de koper, ongevallen die de productie en opslag van onze producten beïnvloeden, tekortkoming van de transporteur, brand, overstroming, machinebreuk, volledige of gedeeltelijke stakingen, administratieve beslissingen, handelingen van derden, oorlog en elke gebeurtenis die de uitvoering van onze verbintenissen zou kunnen vertragen, verhinderen of buitensporig zou maken vanuit economisch oogpunt.

4. Leveringen, Klachten, Retour


Onze levertijden vormen geen vaste verbintenis, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. De koper kan zich niet beroepen op een retourzending om de verkoop te annuleren of te weigeren of een schadevergoeding te eisen. Indien de koper, na ingebrekestelling van de verkoper, de goederen niet in ontvangst neemt, kan de verkoper de verkoop als ontbonden beschouwen, onverminderd de vordering van een schadevergoeding. In geval van opeenvolgende leveringen heeft het uitblijven van een levering geen invloed op de andere leveringen. De producten worden altijd franco geleverd op de overeengekomen plaats, onze goederen worden getransporteerd op risico en gevaar van de ontvanger aan wie het toebehoort om in geval van schade of manco het nodige te betwisten en te bevestigen per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging bij de transporteur. Klachten over zichtbare gebreken of over de niet-conformiteit van het geleverde product met het bestelde product of de vrachtbrief moeten schriftelijk worden ingediend bij ontvangst van de goederen. Behoudens uitdrukkelijke toestemming van ons op het ogenblik van de bestelling, kan onze vennootschap in geval van laattijdige levering aan geen enkele schadevergoeding, schadeloosstelling of boete gehouden worden. Geen enkele klacht met betrekking tot een gebrek aan kwaliteit zal in aanmerking worden genomen na een termijn van vijftien dagen vanaf de datum van verzending van de goederen in onze magazijnen. Elke terugzending van een product moet het voorwerp uitmaken van een formele overeenkomst tussen de verkoper en de koper. De kosten en de risico’s van de retourzending zijn altijd voor rekening van de koper.

5. Verpakking


Onze prijzen zijn voor goederen zonder verpakking. Verpakkingen worden tegen de meest billijke prijs gefactureerd en worden nooit teruggenomen.

6. Betaling


Onze prijzen variëren afhankelijk van de specificiteit van elke bestelling en kunnen niet het voorwerp uitmaken van een vooraf vastgestelde prijslijst; niettemin zal onze prijsbepaling te allen tijde uitgesloten zijn van prijsdiscriminatie. De prijzen zijn exclusief btw. Echter zullen wijzigingen of verhogingen van belastingen, rechten, taksen, douanerechten of andere, tariefverhogingen van het transport die zich voordoen na de bestelling, van rechtswege worden doorberekend. Hetzelfde geldt wanneer wisselpariteiten voor ingevoerde goederen die nodig zijn voor de productie van het product wijzigen. Alle belastingen, taksen, rechten of andere te betalen toelagen overeenkomstig de Franse regelgeving of die van een ander importland of een transitland, zijn voor rekening van de koper. Onze onderneming behoudt het recht om op elk moment tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan de koper betalingsgaranties te vragen wanneer zij dat nodig acht. De facturen zijn te betalen op 30 dagen na het einde van de maand zonder disconto, ongeacht de datum van ontvangst van de factuur. In geval van deelleveringen zijn de facturen te betalen naargelang hun productie, zonder de volledige levering van de bestelling af te wachten. Bij uitdrukkelijke toestemming en zonder ingebrekestelling, brengt de niet-betaling van een contractueel vervallen bedrag bovenop de gerechtskosten en wettelijke interesten, van rechtswege het verval van de betalingstermijn met zich mee voor het geheel van onze vorderingen, en bovendien kan de verkoper:

1) de verkoop als ontbonden beschouwen of de lopende verkopen opschorten.

2) vanaf de eerste vervaldag verwijlinteresten factureren aan de geldende bancaire basisrente op de overeengekomen vervaldag, vermeerderd met drie procentpunten en eventueel btw. De berekening van die boete zal beginnen te lopen vanaf de vervaldag tot aan de volledige betaling.

7. Eigendomsvoorbehoud


1) Voor elke verkoop waarbij de prijs niet contant betaald wordt, behoudens uitdrukkelijke toestemming, blijven de goederen eigendom van ons bedrijf tot de volledige betaling van de prijs. De eigendomsoverdracht vindt pas plaats ten gunste van de koper na volledige betaling voor de laatste vervaldag.

2) In geval van niet-betaling en acht dagen na een ingebrekestelling die zonder gevolg is gebleven, zal de verkoop van rechtswege ontbonden worden als wij dat nodig vinden en zullen wij de goederen kunnen terugnemen die de koper ons bij het eerste verzoek zal moeten teruggeven.

3) Bij gebrek aan onmiddellijke teruggave van de goederen, volstaat eenvoudigweg een uitspraak in kort geding van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel van ROUBAIX-TOURCOING, die de rechterlijke bevoegdheid heeft om deze terugbetaling te bekomen.

8. Tekeningen en plannen


Alle beschrijvingen, tekeningen of handleidingen, die samen met ons aanbod worden voorgelegd zijn bedoeld om de koper te begeleiden bij zijn keuze en het gebruik van onze producten. Aangezien hun interpretatie echter buiten onze controle ligt, kunnen zij niet onder de verantwoordelijkheid van ons bedrijf vallen.

9. Toewijzing jurisdictie


In het geval van een geschil ligt de rechterlijke bevoegdheid bij de Rechtbank van ROUBAIX-TOURCOING die als enige bevoegd is ongeacht de aard, de oorzaak of de plaats van het geschil en ongeacht de bijzondere verkoopsvoorwaarden, zelfs in het geval van hoger beroep of meerdere gedaagden.